“Ti talon ket mangted ti taraon ken pagbiagan, kasapulan laeng ti gaget ken regta tapno ni mannalon dumur-as panabiagna,” daytoy ti kinuna ni Cosme Ola, maysa a mannalon ti Culliong, San Juan a nakapaturpos ti annak gapu iti panagtalon.

Dua kadagiti annakda iti asawana a ni Jayma Ola ti nakagraduar ken madama payen nga agtrabtrabaho. Maysa a soldado ken maysa nga agricultural technologist ti nagbalin a bunga ti anus ken gaget dagiti agassawa.

Segun kenni Mr. Ola, panagmula ti pagay, nateng, ken panagtaraken ti animal ken lames ti kangrunaan a pagbiaganda. Dagiti uppat nga annakda ket nasuroanda nga agtalon isu ti gapu na a maysa kadakuada ket pinilina ti nagbasa iti agriculture course gapu ta nakitana nga adda ti nasayaat a masakbayan iti panagtalon. Isuna ni Beverely Ola-Macaso a permanente itan nga empleado ti Office of the Municipal Agriculturist ti LGU-San Juan.

Manipud iti maysa nga ektaria a talon, in-inot a nanayunan agingga nagbalin nga uppat nga ektaria kas pundar dagiti agassawa manipud iti pastrekda iti panaglako iti nateng. Dagiti produktoda ket mailaklako sadiay Lagangilang ken Dolores, ket nangrugi pay metten ti panagsupplyda sadiay Rustan’s Supermarket ita a tawen.

Dakkel pay met a tulong kadakuada ti pannakaipaay iti makinaria ti panagtalon kas iti thresher ken kuliglig a naggapu iti Department of Agriculture ken OPAg. Dagitoy ket naited iti Culliong Farmer’s Association nga idadauloan ti asawana a ni Jayma. Daytoy ti pagsisinnublatan nga usaren dagiti miembro ken maipa-upa kas pamastrekan ti asosasion.

“Agyamanak unay ti kaadda ti programa ti gobierno para kadakami a mannalon, daytoy ti inspirasionmi a mangitultuloy ti daytoy nainsigudan a pagbiagan” kinuna pay ni Mr. Ola.

#SanJuanFarmers #SagotKadagitiMannalon #OMAgSanJuan #OPAg

Photo Credits Beverely Ola-Macaso