Tradisional a panagdamili, masarakan sadiay Malaylay, Mudiit Dolores

Maysa kadagiti naisigudan a pagbiagan dagiti agnaed iti Malaylay, Mudiit, Dolores ti panagdamili wenno pottery. Ngem iti panaglabas ti panawen, in-inoten daytoy a mapukpukaw. Ni Nanang Fely Alunday-Kano, edad 70, ti maysa kadagiti nabatbati nga agdamdamili iti nasao a lugar. Napagbasada kenni Albert Kano a kapisi ti puso na dagiti walo nga annakda gapu iti… Read more »

READ MORE