Awan ti pilpilien a trabaho ti maysa a babai no daytoy ket makatulong iti pamiliana. Ni Fe Victoria Pizarro Valeros, 69, ken agnaed sadiay Bacsil, Bangued ket  kaunaan ken kaikaisuna a babai nga agtrabtrabaho ken mangimatmaton ti vulcanizing shop ditoy Abra. Ti Didi’s Vulcanizing Shop ket masarakan sadiay Zone 7 ken nangrugi a nag-operate idi 1973.

Segun kenni Fe, family business ti asawana a ni Restituto Valeros ti nasao a vulcanizing shop sakbay da a nagassawa. Tinawidda daytoy ket isudan ti nangituloy ti nasao a negosio. 

Addaanda ti uppat nga annak ken ti negosio a vulcanizing shop ti nangalaanda ti panangpaadalda kadagitoy. Nagturpos met ti kina-maestra ti inaunaan nga anakda.

Tawen 2014 idi pimmusay ni Resti ngem nupay kasta intuloy latta ni Fe ti negosioda. Nasursurona ti nag vulcanize ken dadduma pay a trabaho iti shop. Agingga iti agdama, ti vulcanizing shop pay laeng ti mangbibiag kenkuana ken ti maysa nga anakna nga awanan pay laeng ti asawa.

P40.00 ti singir ni Fe no agvulcanize ti interior ti motor wenno traysikel. Makammon nga agnayun ti drayber ti bayadna no dakkel ti abot a tapalanna. 

Kalaksidan ti panagvulcanize ket mabalin pay ti agpabomba ti flat a pilid iti nasao a shop. Kuna ni Fe a P2.00 agingga P5.00 ti singir na ngem no kuna ti drayber nga awan kuartana ket kapilitan a libre payen daytoy.