“After 100 days as governor, here I am – naturtured ken ad adun ti ammok panggep iti panagserbi gapu iti naitalek kanyak a responsibilidad.”

Pammasingked daytoy ni Governor Maria Jocelyn Valera-Bernos iti panagbitlana iti State of the Province Address iti maika-100 nga aldawna kas gobernador idi October 7.

Inbidana dagiti nagapuanan ti administrasyonna kadagiti naduma-duma a sektor.

Umunan iti panangpasayaat ti serbisyo iti salun-at babaen iti naan-anay a reporma iti Abra Provincial Hospital kas inkarina iti panagtugawna iti poder.

“Ti benneg ti salun-at ti kangrunaan kadagiti priorities ti administrasyonko”, kuna ni Gov. Bernos.

Naikkan atensyon ti panagkurkurang iti agas, panangnayun kadagiti agpaay a doctor, ken pannakasimpa ti naduma-duma a pasilidad ken istruktura.

Nasagid pay iti benneg ti edukasyon a na-convene ti Provincial School Board tapnun mapagsaritaan dagiti problema iti edukasyon.

Iti met benneg ti Environment, nagbalin a karit kenkuana ti panangbukel ti Executive Order a mangbil-bilin iti temporary a pannakaipasardeng ti small scale mining iti probinsya bayat ti pannaka-adal ken pannakarehistro dagiti minero iti probinsya.

Naikkan pay ti tulong dagiti inmates iti Abra Provincial Jail babaen ti skills training ken naikkanda ti pagpuonan.

Naangay pay ti job fair a ginundawayan ti ginasut a job-seekers iti probinsia.

Iti benneg ti infrastraktura, napasimpa dagiti provincial roads ken madaman ti pannakapasayaat ti Casamata Hills a nabayagen a saan a nagar-garaw.

Naiget pay ti panangsuportar ti administrasyon iti anti-drug efforts ni Presidente Duterte a nakailunsadan ti “Project Salbar”.

Napapigsa pay ti operasyon ti PDRRMC ken naikkan ti naan-anay nga atensyon dagiti ubbing iti Bahay Pagasa.

Saan met a paudi dagiti mannalon iti panagturay ti gobernador.

“I launched the Biaheng Bukid Program and committed myself to visit all the 27 municipalities tapno makiinnadalak kadakuada ken mariknada a ni Gob Joy ket kayatna a maamwan ken marikna ti adda a kasasaadda,” kuna ni Gov. Bernos.

Sumagmamano laeng daytoy kadagiti naaramidanen ti administrasyon ket iti maudi a paset ti panagbitla ti gobernador, dinawatna ti tulong ken kooperasyon ti tunggal Abrenio.

“Adu pay dagiti masapul nga aramiden tayo para iti Abra. Ket tapno maiganwat dagitoy, dawatek latta ti tulong yo amin. Ti campaign slogan ko during the campaign ket Joy HELPS. Agtultuloy latta ti ipaay ni Joy a tulong. Ngem itattan, I ask you to do the same. Please HELP Joy tapno matungpal amin nga arapaap tayo para iti Asenso Abrenio! “

Centennial Celebration

Iti maika-100 nga aldaw iti poder kas gobernador, nailunsad pay ti selebrasyon iti panagbalin a 100 a tawen ti probinsya iti umay a tawen 2017.

Adda-an tema nga Abra@100: Tradition. Celebration. Innovation.

“The timing is perfect. In my 100th day, we will launch our activities for the celebration of our 100 years as a province,” kuna ni Gov. Bernos

Naduma-duma dagiti nakalinya nga aktibidad manipod ita a bulan ti oktobre agingga inton Marso.

Karamen ti Ayug Concerts, Centennial Photo Contest, Provincial Seal Relay, pannaka-establisar ti Bazaar iti Casamata Hills ken naruay nga aktibidad iti bulan ti Marso.

Marso uno a malukatan ti Annual Bazaar wenno ti partuat ti Abra.

Marso dos ket isu ti congress day nga idauluan ni Congressman JB Bernos.

Ti Marso tres ket aldaw dagiti beterano ken senior citizens, idinto ti Childrens day ti Marso kuatro.

Aldaw met dagiti mannalon ti Marso singko ken pannakaisubli ti paay-ayam iti lumba ti kabalyo ken karerakit.

Marso sais a maimatangan ti kinapintas ken kinagwapo dagiti Abrenio babaen ti Mr.and Ms. Abra.

Aldaw met dagiti agtutubo ti Marso syete, idinto aldaw dagiti babbai ti Marso otso.

Ti Marso nuebe a kaaldawan ti Centennial celebration ket maiyuswat ti grand parade a partisiparan dagiti dua pulo ket pilo nga ili.

Naduma-duma a pammadayaw ti maiyawat kas ti 10 Outstanding Abrenio, Best Farming Practices Awards, Abra’s Finest, Abra Centenarians, Banuar Awards ken Bamboo innovation Awards.

“Let us make this centennial not just the grandest but the most meaningful Kawayan Festival that we will witness,” inggibus ti gobernador.