PNP CAR Crime Rate Update

Kinuna ni PSSupt. Homer Penecillia ti PNP CAR idi napalabas nga RDC-RPOC Meeting a ti Cordillera Administrative Region ti kababaan ti crime rate ti entero a Pilipinas. Kinuna pay a saan laeng a bimmaba dagitoy nga insidente nu di ket ngimmato pay ti solusyon dagitoy a kaso.

READ MORE

Landscaping Contest

Nagun-od ti Cristina B. Gonzales Memorial High School, Bucay ti umuna a pwesto ti Landscaping Contest idi napalabas a 2017 Division Technolympics a naangay sadiay Bangued West Central School. Maikadwa ti Manabo National High School a sarunuen ti Pilar Rural High School.

READ MORE

Reporma iti Abra Provincial Hospital

Ad-adda pay a napadur-as ti serbisyo ken pasilidad iti ospital tapnun masungbatan dagiti pagkasapulan iti salun-at kas maysa kadagiti ipangrunana kas maibasar iti JOY HELPS Program.

READ MORE

Nangrugin nga agawat ti calamity loan applications ti GSIS

Nangrugin nga agawat iti calamity loan applications ti Government Service Insurance System (GSIS) idi Nov. 3, 2016 kadagiti miembros a kayatna ti mangala iti nasao a serbisio.

READ MORE