Gov. Joy, indawatna a maikkan dagiti amin nga Abra OFW members iti OWWA cash relief program

Kayat ti Provincial Government of Abra a mairaman ti sibubukel nga Abra iti coverage ti Cash Relief (CARE) Program ti…

READ MORE

Ti Umuna a Sangagasut nga aldaw iti poder

After 100 days as governor, here I am – naturtured ken ad adun ti ammok panggep iti panagserbi gapu iti naitalek kanyak a responsibilidad.

READ MORE